SZKOŁA WSPÓŁPRACY


Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań.

Przystąpienie szkoły do projektu oznacza również, że sześciu przedstawicieli szkoły, tzn. dwójka uczniów reprezentujących samorząd uczniowski, dwoje rodziców reprezentujących radę rodziców oraz dwoje nauczycieli (w tym dyrektor albo wicedyrektor) uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych w projekcie. Szkolenia miały na celu wyposażenie przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy i kapitału społecznego.

  

W celu włączenia całej społeczności szkolnej w działania projektowe uczestnicy szkoleń zostali poproszeni o zorganizowanie i przeprowadzenie w swoich szkołach debat na temat stanu współpracy. Do udziału w debatach uczniowie zapraszali innych uczniów, rodzice - rodziców, a nauczyciele pozostałych członków rady pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły.

  

14 kwietnia odbyła się na terenie naszej szkoły debata uczniów klas IV - VI. Przedstawiciele starszych klas zebrali pomysły swoich kolegów na temat wymarzonej szkoły. Podczas spotkania w towarzystwie pani pedagog oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego przedstawili je na forum, zapisali najważniejsze z nich, a następnie przedłożyli pani dyrektor.

Natomiast uczniowie klas I- III swoje propozycje i pomysły na "Szkołę marzeń" przedstawili w formie plakatów, które zostały zawieszone na holu głównym szkoły.

  

  

Ponadto dla wszystkich uczniów w szkole została przygotowana skrzynka, do której mogą wrzucać pomysły związane z udoskonaleniem życia szkoły.


(tekst: Magdalena Turek)

Zobacz więcej zdjęć