Ogólne zasady oceniania i monitorowania postępów uczniów w pracy na odległość


  1. Wymagania niezbędne:

  2. Uczeń pracuje systematycznie.

  3. Ocenianiu podlegają:
  4. Nauczyciele podczas oceniania uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.
Zasady mają charakter otwarty i w miarę potrzeb mogą zostać zmodyfikowane.