Europejskie Portfolio Językowe


Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu uczestniczyła w projekcie mającym na celu promocję i wdrażanie Europejskiego Portfolio Językowego do szkół i innych placówek edukacyjnych, zainteresowanych podniesieniem jakości i efektywności kształcenia językowego. W ramach tych działań szkoła otrzymała bezpłatne egzemplarze Europejskiego Portfolio Językowego.

Portfolio to znana, wylansowana w Stanach Zjednoczonych, metoda pracy z uczniem, który w specjalnie opracowanym do tego celu dokumencie może zaprezentować swoje umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki. Celem portfolio jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. Europejskie Portfolio Językowe obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B1 i dotyczy doświadczeń oraz umiejętności zarówno językowych, jak i interkulturowych dziecka we wszystkich znanych mu językach. Szczególną wartością EPJ jest fakt, że wspomaga ono proces nauczania i uczenia się języka przez kształtowanie samodzielnych, świadomych i odpowiedzialnych postaw. Portfolio pomaga w uświadomieniu uczniowi jego roli w osiąganiu postępów w nauce, co wzmacnia wewnętrzną motywację do uczenia się języka obcego.

(tekst: Agnieszka Sieruga)